Provádění marketingového výzkumu

Marketingový průzkumsystematicky shromažďuje a vyhodnocuje informace a data, jež vedou k pochopení zákazníka a jeho požadavků. Hledá odpovědi na otázky ohledně jejich nákupního chování, vyhodnocuje účinnost reklamy, hodnotí distribuci výrobků, mapuje ceny apod.
 
Jednotlivé metody marketingového výzkumu se využívají zpravidla tam, kde vznikla informační mezera. Tedy tam, kde chybějící informace přinášejí problém. Problém vyvstává, když se plánovaný stav liší od stavu skutečného. Úkolem marketingového výzkumu je lépe rozpoznat marketingové problémy.Pracovnice u počítače
 
Jelikož se marketingový výzkum skládá z mnoha činností, je nutné dodržovat určitá pravidla. Jinak některé fáze výzkumu pominou a v konečném důsledku je potřeba se k nim následně vracet. To vyvolává pochopitelně další vysoké náklady. V horším případě může podnik zjistit pouze povrchní informace, které mu pak nepomohou při řešení problému.
 
Každý marketingový výzkum je jedinečný. Je totiž pokaždé ovlivňován jinými faktory, které vyplývají z různorodosti zkoumaných problémů. I přesto v procesu každého výzkumu můžeme definovat dvě hlavní etapy, které na sebe logicky navazují. Jedná se o etapu přípravy výzkumu a etapu realizace výzkumu.
 
Obě etapy v sobě zahrnují několik za sebou následujících fází (kroků). Tyto kroky na sebe navazují, úzce spolu souvisejí a vzájemně se podmiňují. Pokud nebude podnik na jejich vzájemnou závislost pamatovat, může se dostat do již zmíněných potíží (nedostatky finanční i faktické) vzniklých při zanedbání některého z dále uvedených kroků.Nástěnka plná konceptů
 
Aby se předešlo některým nedostatkům, musí být výzkumníci pečliví především v přípravné etapě celého procesu. Zvláštní pozornost v rámci této etapy potřebuje správné definování problému, které představuje hlavní předpoklad úspěšnosti realizace výzkumu a získání relevantních výsledků. Nejnáročnější fází realizační etapy je sběr údajů. Je při tom vynaloženo mnoho zdrojů lidských, časových i finančních. Pokud není tato fáze provedena pečlivě, hrozí získání nesprávných výsledků.